Privacy statement

 1. Algemeen

DVLP advocaten B.V. (hierna: DVLP) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie DVLP persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

DVLP verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

3. Doel verwerking persoonsgegevens

DVLP verwerkt de hierna vermelde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  1. het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomsten het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  2. declaraties;
  3. advisering, bemiddeling en verwijzing;
  4. voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
  5. marketing- en communicatie;
  6. werving en selectie (sollicitatie).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

DVLP verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

5. Grondslag verwerking persoonsgegevens

DVLP verwerkt de hierboven vermelde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

6. Delen van persoonsgegevens met derden

DVLP deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van DVLP, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan DVLP persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van DVLP uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door DVLP ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

7. Beveiliging

DVLP hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval DVLP gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal DVLP in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

8. Bewaartermijn

DVLP bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

9. Rechten betrokkene

Voor een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u een e-mail richten aan het adres privacy@dvlp.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij DVLP aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de desbetreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. DVLP neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

10. Website

DVLP kan gebruiksgegevens van de website(s) bijhouden voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet aan derden verstrekt. De website van DVLP maakt geen gebruik van ‘cookies’.

11. Aanpassing privacy statement

DVLP heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website gepubliceerd.

12. Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met ons opnemen.

DVLP advocaten
Muntplein 10-B
1012 WR AMSTERDAM
privacy@dvlp.nl