Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen DVLP Advocaten BV (hierna: //DVLP) en een opdrachtgever van //DVLP (hierna te noemen: cliënt) waarbij //DVLP werkzaamheden verricht of zal verrichten, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Onder ‘partner’ wordt hierna verstaan de persoon die (indirect) aandelen in //DVLP houdt. Overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met cliënten die tot stand komen via de partners of werknemers van //DVLP of via personen met wie //DVLP een samenwerkingsverband heeft gesloten, worden geacht uitsluitend met //DVLP tot stand te zijn gekomen. De werking van art. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. //DVLP is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeenkomsten.

Goed opdrachtnemer

Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zullen //DVLP en de (rechts-)personen die de werkzaamheden uitvoeren zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. //DVLP is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifiek persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de cliënt een ander dan //DVLP tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken.

Honorarium en facturering

Het honorarium zal bij aanvang van de opdracht in overleg worden vastgesteld. Facturering van de werkzaamheden zal maandelijks plaatsvinden. //DVLP zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de cliënt doorbelasten, zoals griffierecht, koerierskosten, reiskosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de cliënt ingeschakelde derden. //DVLP brengt geen extra kantoorkosten in rekening. //DVLP is gerechtigd om aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen. In een voorkomend geval zal //DVLP eerst na ontvangst van het voorschot met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Alle factuurbedragen zullen – voor zover van toepassing – worden verhoogd met het geldende BTW-tarief. Betaling dient plaats te vinden in Euro binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van //DVLP, haar werknemers, partners en personen waarmee //DVLP een samenwerkingsverband heeft gesloten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van //DVLP ter zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de

overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan //DVLP is betaald. De cliënt is uitsluitend gerechtigd om voor dit bedrag //DVLP aan te spreken. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee //DVLP een samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Genoemde werknemers, personen en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.

Andere professionele dienstverleners

Wanneer //DVLP bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Op eerste verzoek zal //DVLP de rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de cliënt overdragen.

Beëindiging

Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

Elektronische communicatiemiddelen

Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd.

Varia

Alle aanspraken van de cliënt vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

//DVLP is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61874981.

Cliënten kunnen een beroep doen op de “Kantoorklachtenregeling //DVLP advocaten”. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van //DVLP: www.dvlp.nl en wordt op verzoek beschikbaar gesteld.

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met //DVLP is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de cliënt en //DVLP kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van //DVLP om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden ::DVLP advocaten